Kasaysayan ng Unang Pasko

Tagong Karunungan: KASAYSAYAN NG UNANG PASKO
Isinulat ni Dodong Baguiz
Chapter 2: Series 9

Noong panahon ng kapanganakan ni Jesucristo, mayroong tatlong hari na naninirahan sa silangang bahagi na malayo sa Jerusalem. Ang tatlong hari na ito ay nagtataglay ng malalim na karunungan at kaalaman sa larangan ng Tagong Karunungan na pinagkatiwala sa kanila ng Diyos; dahil dito naging kilala sila sa bansag na tatlong pantas. Ang tatlong pantas na ito may kani-kanilang samahan na pinamumununan na kung saan ibinabahagi nila o itinuturo nila  ang mga Tagong Karunungan na natutunan nila mula sa Diyos.

Ang tatlong hari ay nagkaroon ng kanilang mga organisasyon na matatagpuan sa iba’t ibang mga lugar. Isang gabi nakakita ang tatlong hari ng isang bagong bituin na nagniningning  at nagtataglay ng mapang-akit na liwanag na talagang naiiba mula sa iba. Sa pamamagitan ng mga Tagong Karunungan nalalaman nila; batid nila na naiibang bituin na ito ay tanda, hudyat o senyales na ang Mesiyas na inaantay ng karamihan ay isinilang na. Sa lalong madaling panahon, agad na naggayak ang tatlong hari upang tumungo sa nasabing lugar na itinuturo ng kakaibang bituin. Sakay ng kani-kanilang kamelyo dala ang kani-kanilang handog bilang alay o regalo sa isinilang na Mesiyas. Subalit pagdating nila sa Jerusalem biglang nawala ang naiibang bituin na naging gabay nila patungo sa lugar na sinilangan ng Mesiyas; kaya’t nagtatanong nalang sila sa mga tao na naroon kung mayroon ba silang nabalitaan na sanggol na kapapanganak lamang.

Tinatanong nila ang lahat ng tao na nasasalubong nila na kung saang lugar ba isinilang ang bagong panganak na Hari ng Judea. Ang mga pangyayaring ito ay nakarating kay Haring Herodes; nang malaman ng hari ang sinasabi ng tatlong pantas, agad na pinatawag ni Haring Herodes ang tatlong pantas. Si Haring Herodes ay masyadong nag-alala sa paniniwalang isinilang na ang HARI ng magpapabagsak ng kanilang emperyo o kaharian. 

Nagpatawag ng isang pagpupulong si Haring Herodes, pinatawag niya ang lahat ng mga Pariseo at tinanong ng hari sa mga pariseo kung saan ipinanganak ang bagong Mesiyas. Ayon sa mga pariseo na ang bagong Mesiyas ay ipinanganak sa bayan ng Bethlehem. Dahil dito pinatawag ni Haring Herodes ang tatlong pantas (three kings) at inutusang ipagpatuloy ang paghahanap sa kapapanganak na Mesiyas. Ayon kay Haring Herodes na ipagpaalam kaagad sa kanya sa oras na makita nila ang Mesiyas upang personal niyang madalaw ang Mesiyas at mag-alay ng handog. Subalit ang tunay na hangarin ni Haring Herodes ay malaman ang kinaroroonan ng sanggol upang ipapatay ang sanggol sa takot na dumating ang panahon na ang sanggol na ito ang magpapabagsak ng kaniyang kaharian.

Agad na nagtungo ang tatlong hari patungo sa Jerusalem at muli nilang nakita ang kakaibang bituin na naging gabay nila upang marating nila ang lugar ng Mesiyas. Sa pamamagitan ng bituin na ito, narating nila ang bukana ng isang yungib o kuweba na kinaroonan ng Mesiyas. Lumapit sila sa sanggol upang magbigay papuri at handog na ginto, mira at insenso.

Noong gabi rin na iyon agad na nakatulog ang tatlong hari. Sa kanilang pagkakatulog, ang Diyos ay nakipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng isang panaginip. Sinabi sa kanila ng Diyos na huwag na bumalik kay Haring Herodes at huwag ipaalam ang kinaroroon ng sanggol. Dahil sa pagiging masunurin ng tatlong hari, sila ay nag-iba ng landas pabalik sa kanilang kinaroroonan upang sila’y hindi makita ni Haring Herodes.

Panatag ang kalooban ni Haring Herodes na magbabalik ang tatlong sa hari sa kanya upang ipapaalam sa kanya ang kinaroroona ng Mesiyas. Sa tagal ng pag-aantay ni Haring Herodes sa tatlong hari, siya’y nagalit hanggang sa talagang hindi nagpakita sa kanya ang tatlong hari. Dahil dito nag-utos si Haring Herodes sa kaniyang mga sundalo na patayin ang lahat ng mga lalaking sanggol sa Bethlehem na may edad dalawa hanggang pababa para makasiguro na mapapatay ang sanggol na si Jesus.

Hindi nagawang mapatay ng mga sundalo ang sanggol na si Jesus dahil isang gabi bago ipatupad ni Haring Herodes ang masamang balak niya; si Arkanghel Gabriel nagpakita kay Jose at Maria at nagsabi na kailangan nilang dahil sa Ehipto ang sanggol na si Jesus dahil ipapapatay ni Haring Herodes ang lahat ng sanggol na lalake na may edad dalawa hanggang paibaba. Bago lumisan si Arkangel Gabriel nag-iwan siya ng mga Banal na Wika na magagamit nila Jose at Maria upang proteksiyon laban sa mga sundalo. Dahil sa mga Banal na Wika na ito naligtas sila sa pag-uusig ng mga sundalo. Ang mga Banal na Wika na ibinigay ni Arkanghel Gabriel ay ganito:  “INSDUM INDUSUM PUCHAN PUSHAN GATFAEL GATSALIA TRAETE VIVAT DEUS SPIRITO SANCTO LUMEN CRISTE SANCTE DEUS MEDROAM LIENO ACO BERE REY DEL CIELO Y TIERRA SALVATORUM”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s