Kasaysayan ni Maria na Ina ni Jesus

Tagong Karunungan: KASAYSAYAN NI MARIA NA INA NI JESUS
Isinulat ni Dodong Baguiz
Chapter 2: Series 7

Ang Panginoong Jesucristo ay nagta-taglay ng dalawang uri ng karunungan, ito ay ang hayag (Ecclesiastical) at ang tago (Esoteric) na siyang ginamit Niya sa kanyang mga himala at kababalaghaan noong nandidito pa siya sa Mundo.

Maraming aklat na nagpapatunay sa buhay ng ating Panginoon Jesucristo, mga pangyayaring hindi nakasulat sa biblia. Kung tutuosin mas mahaba ang hindi nakasulat sa biblia, na may kabuuhang labing-walong taon samantalang ang nakasulat ay mula noong Siya’y isinilang hanggang labing-tatlong taon gulang at naputol ito, bumalik ng Siya’y nagkaedad na tatlongpu at pagdating sa tatlongpu’t tatlong taon gulang siya’y ipinako na ng krus.

Ang tanong, itong labing-walong taon na nawawala sa biblia, ano ang ginagawa na ating Panginoon Jesucristo sa mga panahong ito? Bago natin tatalakayin ito, balikan muna natin ang pangyayari sa buhay na pinagmulan ng ating Panginoon.

Sa tagong karunungan ay naitala na ang mga magulang ng ating Panginoon Jesucristo ay nagmumula ng isang maliit na samahan ng mga Judio. Gaya rin sa mga panahon ngayon na ang mga Cristiano ay nagkabuklod-buklod subalit iisa ang pinaniwalaang Diyos. Ang maliit na samahang yaon ay pinangalanang ESSENNE at ang namumuno nito ay si Jose ang tumatayong Ama ni Jesus. Sang-ayon ng kasaysayan ay hindi sila umabot ng isang libo sa dami. Sila’y nag-aaral ng mga tago na karunungan natutunan nila mula pa sa kanilang mga kanununuan subalit sila’y naniniwala rin ng mga doktrinang ipina-sunod ng mga pinuno ng mga Judio gaya ng mga batas na nagmumula sa mga Pariseo at mga saserdote. Maliban sa mga doktrinang sinusunod nila mula sa mga Judio mayroon din silang doktrinang pansarili sang-ayon sa kanilang paniniwala bilang mg nasasakupan ng samahang ESSENNE.

Si Maria na ina ni Jesucristo; noong apat na taong gulang pa lamang ay ipinasok na sa isang pagsasanay at may kasama itong labing isa na batang babae ay nagdaan ng mahirap na pagsubok. Itinuturo sa kanila ang tamang asal, mga pag-uugali, lalong lalo na sa pagdadasal sa takdang oras. Ang pakay sa pagsasanay na ito ay paghahanda sa sinabi ng Diyos sa kanilang ninunong si Haring David tungkol sa Mesiyas na isisilang sa kanilang angkan.

Sa aklat ng lumang Tipan, 2 Samuel 7:13 ganito ang nakasulat: “SIYA ANG MAGTATAYO NG TEMPLO PARA SA AKIN, AT SA KANYANG ANGKAN MAGMUMULA ANG MAGHAHARI SA AKING BAYAN MAGPAKAILANMAN”, ang mga salitang ito ay sinabi ng Diyos sa isang hari bago ito mamatay. Ang tinutukoy ng Diyos na magtatayo ng kanyang Templo ay si Haring Solomon na siyang pumalit ng paghahari ni David at magmumula sa kanyang lahi ang maghahari magpakailanman na matutupad ito sa pamamagitan ni Jesucristo.

Noong hindi pa isinisilang ang Panginoon Jesuscristo. Si Jose, noong panahong yaon ang siyang namumuno ng isang maliit na samahang pinangalanang ESSENNE. Ang samahang ito ay isang kawan na nagmumula sa mga Judiyong hindi kilala sa lipunan o mga Judiyong nasa mababang antas sa siyudad. Si Jose bilang pinuno ng samahang ESSENNE ay nagtuturo ng mga tagong karunungan ng Diyos (Esoteric) bilang gabay ng kanyang mga nasasakupan. Ang karunungang ito ay kanyang nasunod mula pa sa kanilang mga kanununuan buhat pa kay Abraham.

Sa panahon ngayon ang mga taong nag-aaral ng mga tagong karunungan ay hindi kinikilala sa madla, ganoon din si Jose noon mga panahon na iyon. Wala siyang salitang pinakinggan sa lipunan maliban sa kanyang mga nasasakupan lamang na siyang masugid na tagasunod sa mga doktrinang kanilang pinag-aralan.

Sa kanilang samahan; si Jose ang kinilalang Propeta. Sa paniniwala nila si Jose ay Templo ng Diyos sa panahong yaon. Isang gabi si Jose ay kinasihan ng Espirito at sinabihan siya na magpili ng 12 batang babae na may apat na taong gulang, at sinunod ito si Jose, ginawa niya ang pagpili at isa na nito ay si Maria na siyang naging ina ni Jesus.

Ang 12 batang babae ay nagkaroon ng mga pagsasanay, (training) itinuturo sa kanila ang wastong pag-uugali sa pagkilos, pananalita, pananamit, pagkain, pagdarasal at sa lahat ng bagay na ikakalugod ng Diyos, lalong lalo na sa tagong karunungan na siyang sentro ng mga pagsasanay na ito. Habang ang mga batang ito ay tinuturuan ng mga maraming bagay tungkol sa tagong karunungan, sila’y dinadaan sa maraming pagsubok sa pamamagitan ng eksaminasyon para malaman kung sino sa kanila ang pinakamagaling at matalino. Sa ilang taong pagsasanay na ito, lumalabas na si Maria ang laging nangunguna sa bawat pagsusuri at paligsahan na nagaganap.

Nang ang mga 12 batang babae ay nagkaedad na ng 12 taong gulang din. Sa pamagitan ng panaginip, si Arkanghel Gabriel ay nagpakita kay Jose at nagsabi na si Maria ang nakapasa sa lahat ng pagsubok at pagsasanay, at dahil dito si Maria ang nakatakdang magsilang ng isang batang lalaki na siyang naging Mesias ng buong mundo si Kristo Jesus.

Sa edad ng 12 anyos si Maria ay nagpapatuloy ng pagsasanay subalit nag-iisa na lamang siya, hindi na kasali yaong 11 batang kasama niya sa unang pagsasanay na nagaganap. Sa mga panahong ito iba na ang itinuturong pag-aaral dahil matataas na antas ng espirituwal na kaalaman ang kanyang pinag-aralan gaya ng pagpapasok ng espirito sa katawan ng material na tao (insertion) at papaano nakakausap ang mga ito.

Sa lumang tipan sa aklat ni Ezekiel 2:2 ay nagpapatunay na ang katawan ng tao ay maaaring papasukan ng Espirito ng Diyos. Ganito ang pagkakasulat: “KASABAY NOON, NILUKUBAN AKO NG KANYANG ESPIRITU AT ITINAYO AKO UPANG PAKINGGAN ANG KANYANG SASABIHIN.” At sa Pahayag 1:10 ganito rin ang sabi: “NOO’Y ARAW NG PANGINOON, KINASIHAN AKO NG ESPIRITU, AT NARINIG KO MULA SA AKING LIKURAN ANG ISANG MALAKAS NA TINIG NA PARANG TUNOG NG TRUMPETA.” Ganyang ang nakasaad sa hayag na karunungan na kilala sa tawag na Biblia.

Ang samahan ESSENNE ay mayroong lugar na kung saan idinadaraos ang kanilang pagdarasal. Ang lugar na ito ay itinuturing nilang banal ayon sa kanilang paniniwala. Ito’y malapit lang sa kanilang mga kabahayang gawa ng lupa at ipinaghalong abo upang maging matibay, ang lugar na ito ay tinawag nilang Balbanera, dito sila makipag-usap sa Panginoon sa panahon ng pangangailangan.

May pangyayari na si Maria mayroong kinatatakutan at siya’y nagtago sa lugar na ito, at habang siya’y nagtatago nagbanggit siya ng salitang ganito: “IGNE NATURA RENOVATOR INTEGRA OC ADONAI LIBERARI NOSTRI TRINITATIS DEI BALBANERA CUBRE SACUBE DEUS VIVAS” at pagkatapos mabanggit ang mga salitang yaon ay biglang nawala ang naramdaman niyang takot.

Si Jose 36 taong gulang na ng muling magpakita si Arkanghel Gabriel sa kanya sa pamamagitan ng isang panaginip. Siya’y pinagsabihan na si Maria ay magbubuntis ng isang batang lalake. Si Maria noong panahon na yaon ay 16 anyos pa lamang. At ayon pa sa Arkanghel na si Jose ang nakatakdang tatayong ama ng batang isisilang. Dahil dito; tinipon ni Jose ang kaniyang nasasakupan sa maliit na samahang ESSENNE upang ibalita ang sinabi sa kanya ni Arkanghel Gabriel. Nagalak ang lahat at ikinatuwa nila ang balitang iyon dahil batid nilang isisilang ang Mesiyas sa sanlibutan na sa matagal na panahong inaantay ng karamihan.

Itinakda nila ang isang piging, ito’y malaking pagdiriwang para sa ikakasal na Jose at Maria. Ang maliit na samahang ESSENNE ay naghahanda sa pinaka-engrandeng kasalan upang sila’y maging kalugod-lugod sa pagdating ng Mesiyas na sa matagal ng panahong kanilang inaantay.

Sa araw ng kanilang kasal ang lahat ay nakasuot ng puting damit; maging lalake man o babae, bata o matanda. Sila’y nagkatay ng 9 na matatabang lalaking baka, 9 na matatabang lalaking tupa at 9 na matatabang lalaking kalapati. Ang mga ito’y susunugin bilang handog sa Panginoon.

Sa umaga palang ay sinimulan na ang pagsusunog ng mga nakahandang handog. At habang ang usok ng kanilang mga handog ay pumapailanlang sa kalangitan, sila’y walang tigil sa pag-aawit bilang pagpupuri sa Diyos na Makapangyarihan na may lalang sa lahat.

Bago nila sunugin ang mga handog ang mga salitang ito ang kanilang sinasabi bilang paggalang at pasasalamat sa Panginoon; : “REX DEUS DEL MUNDUM ET CAELUM MESIRERE MEI OH DEUS USMAPAT TARI RUCLUM MEATUME ASTUPRE DOCRALUZIT UZUT PICARUMICDUM HONORARUM UT NIES CUT DAGPICTUM SALVUM MUNDUM. “

Nang sumapit na ang gabi sa kanilang pagdiriwang. Ang lahat ay nakapalibot sa lugar na tinatawag nilang Balbanera, ang pinaniniwalaan nilang Banal na Lugar. Kung saan ay may nakahandang isang altar at sa paanan nito ay may isang higaan para sa ikakasal. Pagsapit ng hating gabi; si Jose at Maria ay pinahiga sa higaang nasa paanan ng altar at ang mga tauhan naman ay nakapaligid at nakaluhod.

Ang lahat ay taimtim na nanalangin sa Panginoon at hanggang sa sumapit ang ika-alas 3 ng madaling araw, habang ang mga tao’y patuloy sa kanilang pagdarasal. Si Jose at Maria ay sabay na nanaginip, nakita nila ang isang liwanag na hindi nila malaman kung saan ito nagmula. Sa gitna ng liwanag ay mayroong animo’y kanang mata na seryosong nakatingin sa kanila. Mayamaya pa’y nakarinig sila ng isang dumadagondong na tinig mula sa hindi nila malamang pinanggalingan, na ang sabi aty ganito: “MACMAMITAM REPORHE EGOSUM DEUS VOLHUMACTUM TAIM DETHATAC RANOVIS TUHUS NISUM EGO PORTAC UT NIMIN ADONAI SALVA ASTURIBUS DEUS EN MASTAC HAGATAC RAUY MUYAMBIS” na nangangahulugang:  “Kayo’y mapalad sa lahat ng mga nilalang sa lupa dahil sa inyong pag-iibigan ay ibibigay sa mundo ang anak na siyang magliligtas sa sanlibutan. “EGO DEUS TURNABOK HAMTUAM EDIRITUM JOCTUM”. Ako ang Diyos ng lahat ng mga diyos ang nagsabi nito. “TANTUAN EGORABIS TURNATOR HACTOM”. Mapalad ang sinumang tao na maniniwala sa inyo dahil sila’y maliligtas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s