Kasaysayan ng 24 Ancianos

Tagong Karunungan: 24 ANCIANOS
Isinulat ni Dodong Baguiz
Chapter 2: Series 2

Ang unang ginawa ng Diyos ay ang pag-atubili sa paglikha ng mga elemento upang ang mga ito ay gagawing daigdig , langit at iba’t-ibang bagay upang mabubuo ang tinatawag na uniberso o kalawakan. Nang matapos likhain ang mga elemento, lumikha ang Diyos ng Ancianos upang magiging kaantabay sa kanyang mga planong gagawin, at inumpisahan ng Diyos ang paglikha nito. Matapos ang ilang sandali, nagsalita ang Diyos ng: “AGAHAC JIRIUM JIURJITNUM JIURJITSUM JACJAHAHAC ROGOTAC YOPALUM MEDERAT INEHATISET CORPUS SIOMBENET” at pagkatapos nito, biglang may mga butil ng pawis na lumitaw sa bandang kanang ng Kanyang noo at ito’y Kanyang hinaplos ng kanang hinlalatong daliri, at ang mga butil ng pawis ay nagiging labing-anim na mga espiritu na kung saan ay kahalintulad ng Diyos ang hitsura ng mga ito. Nag-isip muli ang Infinito Diyos, at sa ilang sandali pa’y nagsalita uli ng ganito: “LUCJINUM”, at nang ito’y binigkas, may biglang mga butil ng pawis na naman na lumitaw sa bandang kaliwang noo ng Diyos, at nang ito’y haplusin ng Kanyang kaliwang hinlalatong daliri, ang mga butil ng pawis na ito ay nagiging walong espirito na gaya din ng Kanyang kaanyuhan, at sa mga mahiwagang pangyayari, ang 24 Ancianos ay nabubuo.

Ang 24 na mga espiritong ito ay siyang mga katulong ng Diyos sa lahat ng Kanyang paglikha sa buong uniberso gaya ng paglikha ng tao. Ganito ang nakasulat sa Biblia: Genesis 1:26, sinabi ng Diyos: “NGAYON, LALANGIN NATIN ANG TAO ATING GAGAWIN SIYANG KALARAWAN NATIN”. Sa madaling salita, hindi nag-iisa ang Diyos kung bakit at sino ang mga kasama ng Diyos nang likhain ng mga ito ang tao, kaya sa unang bahagi pa lamang sa biblia nagsimula na ang hindi pagkakaunawaan sa mga sektang grupo ganoon din sa mga ilang kultong mananampalataya dahil ang mga bagay na ito ay lingid sa kanilang mga kaalaman subalit, hindi nangangahulugan na marami ang Diyos, ang 24 espirito ay bilang mga katulong lamang ng Panginoon sa kanyang paglikha.

Sa mga matatanda at sa sinaunang mga tao, na sumunod sa mga ukultismong karunungan, ang pangalan ng mga hinlalato na daliri ng Diyos na siyang ginamit sa paghaplos ng mga butil ng pawis na siyang nagiging 24 espiritu ay may matayog at pambihirang kapangyarihan, na ayon pa sa nakaugalian, kung ito’y iyong malaman kailanman ay hindi ka dadanas ng paghihirap sa kabilang buhay, kung kaya ang pangalang yoon ay itinatago sapul ng ito’y ipinahintulot ng Diyos na marating sa kaalaman ng tao, subalit sa panahong ito, ay dapat ng mabulgar ng sa ganoon, makamit at malalaman ang katotohanan sa buong sangkatauhan. Ang pangalan ng kanang hinlalatong daliri ay: “MEPHENAI at sa kaliwang hinlalatong daliri naman ay “JPHATON.” Mapalad ang sino mang mag-iingat dahil kilalanin siya ng Panginoon sa panahong darating. Ganyan ang nakasaad sa Tagong Kasaysayan.

Ang 24 Ancianos ay binigyan ng Diyos ng mga tungkulin, subalit ang iba nito ay siya ang binigyang karapatan na gumawa ng desenyo ng gagawing buwan, kung baga mga arketekto ang papel nila. Ang Pangatlo hanggang pang Walo ay hindi tumanggap ng tungkulin, ang ginawa ng mga ito ay naglagalag lamang sa loob at labas ng mundo. Ang pang Siyam hanggang sa pang Labing-lima sila ay ang naging Siete Arkanghelis na kinakatiguriang mga mandirigmang espirito sa Diyos at ang pang Labing-anim ay si Lucifer nasa bandang huli ay nagiging kalaban ng Diyos at sa lahat na banal na espirito ganoon ding kinatatakutan ng mga tao sa lupa.

Ang pang Labing-pito hanggang sa dalawampu’t isa ay hindi rin tumanggap ng tungkulin at sang-ayon pa sa kasaysayan, noong si Panginoon Jesus ay nakabayubay sa krus ang limang ito ay lumapit upang magpabinyag sana, subalit naabutang nalagutan ng hininga ang Panginoon sa mga oras na yoon at hindi natuloy ang mga balak nito. Ang huling tatlong espirito ay ginawa ng Diyos bilang kabuohan ng Santisima Trinidad: Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang ama na tinutukoy dito ay hindi ibig sabihin Diyos Ama o Infinito Diyos, ang Ama na ito ay kinatawan lamang sa pinaka-Ama sa lahat. Bilang Ama, naatasan Siyang gumawa ng desenyo sa gagawing daigdig ng tao, ito ngayon ang ating ginagalawang mundo. Ang Anak naman siyang binigyan ng karapatang magbigay daan sa mga tao upang sa ganoon hindi ito makalimot sa Diyos at maging katuturan nang sa ganoon nagkaroon ng kaligtasan sino man ang sumusunod sa Kanya. Ang Espiritu Santo naman ang siyang namamahala sa lahat ng mga anghel na tagapagtanod sa lahat ng tao sa lupa, at siya rin ang sumusubaybay sa lahat ng gumawa ng mabuti sa lahat ng mga nilalang na kawangis ng Panginoon.

Sa Biblia ang salitang Santisima Trinidad ay hindi nakasulat, subalit sa Mateo 28:19, ito ang sabi: “BAUTISMUHAN NINYO SILA SA NGALAN NG AMA AT NG ANAK AT NG ESPIRITU SANTO”. Sa talatang ito ay inutos ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad na bautismuhan ang mga tao sa pangalan ng Santisima Trinidad subalit hindi naisulat sa biblia kung ano ang mga pangalan na tinutukoy ng Panginoon. Sa tagong karunungan ay marami ang pangalan ng tatlong persona na gaya ng: ARAM – pangalan ng Ama, AKDAM – sa Anak at AKSADAM – sa Espiritu santo. ADRA – sa Ama, MADRA – sa Anak at ADRADAM – Sa Espiritu Santo. Sa mga sektang grupo mayroon silang binabanggit na salita lagi bilang pasasalamat ng Panginoon at ito ay ang “ALELUYA,” ang salitang ito ay isa lamang sa napakaraming pangalan ng Santisima Trinidad ito ay hango sa salitang AL EL UYA ibig sabihin ay pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya dito nagsimula ang debatihan ng mga sektang grupo, lumalabas ang kanya-kanyang panindigan subalit hanggang sa mga oras na ito nananatiling wala pa ring tamang kasagutan ang hindi nila pagkaunawaan.

May mga sektang grupo na pinapaniwalaan ang Santisima Trinidad subalit karamihan ay hindi. Sa mga naniniwala nito, ang Santisima Trinidad ay iisang Diyos sa tatlong persona. Kung ating siyasatin naman hindi aabot sa tatlong persona kundi iisa lamang ang anak na walang iba maliban ni Panginoon Jesucristo. Sa Biblia ay walang binanggit na mayroong persona ang Diyos Ama at Diyos Espiritu, maliban sa Diyos Anak na sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo ay nagkaroon ito, kaya kung ating tunghayan ang Santisima Trinidad ay nag-iisa lamang ang persona nito. Subalit sa mga kultong grupo ang tatanungin, sila’y naniniwala na ang mga ito ay mga diyos rin at hindi sa Santisima Trinidad lamang kundi sa buong kaantabay ng Diyos ay mga diyos rin. Ganito ang sabi sa biblia, Awit 136:2: “PINAKADAKILANG DIYOS NG MGA “diyos” AY PASALAMATAN, ANG PAG-IBIG NIYA AY MANANATILI AT PANGWALANG-HANGGAN”. Makikita natin na may diyos dito na maliit, ang pagkasulat, ang diyos na ito ay ang mga espiritung kaantabay ng Panginoon sa lahat niyang mga gawain kasama na rito ang Santisima Trinidad, pati na rin ang mga taong inuutusan ng Diyos dito sa lupa na kung saan ay kinikilala rin bilang panginoon sa lahat niyang mga taong nasasakupan, gaya ni Moises, Haring David, Haring Solomon at mga iba pa. Sa Pahayag 17:14, may sinasabi na ganito: “DIRIGMAIN NILA ANG KORDERO NGUNIT SILA’Y TATALUNIN NITO, SAPAGKAT SIYA ANG PANGINOON NG MGA “panginoon” AT HARI NG MGA “hari” MAKIKIHATI SA KANYANG TAGUMPAY ANG MGA TINAWAG HINIRANG AT TAPAT NIYANG TAGASUNOD”. Ganoon din sa Juan 10:34 at 35. Ganito ang sinabi ni Panginoon Jesucristo: “TUMUGON, SI JESUS, HINDI BA NASUSULAT SA INYONG KAUTUSAN, SINABI KO, MGA “diyos” KAYO? MGA “diyos” ANG TAWAG NG KAUTUSAN SA MGA PINAGKATIWALAAN NG SALITA NG DIYOS, AT HINDI MAAARING TANGGIHAN ANG SINASABI NG KASULATAN.”

Kaya karamihan sa mga kultong grupo ay naniniwala na tutuong nag-iisa lamang ang “Diyos” subalit marami ang mga diyos o diyoses gaya ng kani-kanilang mga pinuno bilang inuutosan o sugo ng Diyos dito sa lupa. Sa bahaging ito, dito nagsimula ang mga kultong grupo sa paniwalang ang kanilang pinuno ay diyos din at hindi mo rin sila masisisi.

Dagdag pa nito ay nakasulat din sa Pahayag 1:5, ganito ang sabi, “AT MULA KAY JESUCRISTO, ANG TAPAT NA SAKSI, ANG UNANG NABUHAY SA MGA PATAY AT HARI NG MGA “hari” SA LUPA.” Maliwanag na hindi nag-iisa ang Panginoon ganoon din ang Hari, subalit iisa lang ang pinaka-Panginoon at iisa rin ang pinaka-Hari. Si Jesucristo ay nakatakdang maghahari at maging Hari sa mga hari at Panginoon ng mga panginoon dito sa lupa subalit, ang sinasabing Diyos ng mga diyos ay walang iba kundi ang mahal na Amang Infinito Diyos, Diyos na walang simula at walang hanggan.

Nang mabuo na ang 24 Ancianos, ito’y binigyan ng kanya-kanyang pangalan na kung halungkatin ang tagong kasaysayan ang mga ito’y nagtatangan sa mahiwagang kapangyarihan na sang-ayon pa, sino man ang makaalam nito dito sa lupa ay mapalad doon sa daigdig ng mga espirito. Ito ay kanilang mga pangalan: UPHMADAC, ABONATAC, ELIM, BORIM, MORIM, BICAIRIM, PERSALUTIM, MITIM, AMALEY, ALPACOR, AMACOR, ALPALCO, ALCO, ARAGO, AZARAGOE, LUXBEL, ISTAC, INATAC, ISLALAO, TARTARAO, SARAPAO, MAGUGAB, MAIAGOB at MAGOB. Ang mga ito ay ang pinakaunang pangalan naihayag sa mga taong nag-aaral sa tago na kaalaman ng Diyos. Maliban dito marami pa, sa bawat paglalang na magaganap, ang 24 Ancianos ay nagkakaroon ng panibagong pangalan.

Isa sa mga tungkulin ng 24 Ancianos ay ang pagbantay sa mga oras sa bawat araw, ang pinakauna ay siyang nagbabantay sa oras ng Ala una, at hanggang sunod-sunod ang mga ito hanggang matapos ang eksaktong 24 oras sang-ayon sa kani-kanilang numero. Sila rin ang tagamasid ng lahat na ginagawa o gawain ng mga tao sa lupa ito’y maging tama o maging kamalian, kaya ang mga kasalanan ng tao ay walang ligtas sa Panginoon dahil dito.

Sa huling aklat ng Biblia, sa Pahayag, binabanggit ang 24 Ancianos, Pahayag 11:16 ganito ang sabi: “AT ANG DALAWAMPU’T APAT NA MATATANDANG NAKAUPO SA KANI-KANILANG LUKLUKAN SA HARAPAN NG DIYOS AY NAGPATIRAPA AT SUMASAMBA SA KANYA.” Sa tagong kasaysayan naman ay ang 24 Ancianos ay laging nakapaligid sa Infinito Diyos. Maraming misteryo ang mga ito na hindi kayang abutin sa kaisipan ng makalupang aralin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s